Poradnik dla rodziców

II. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Obowiązek szkolny
Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
• Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) oraz do dnia 31 sierpnia 2019 r. także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
Od 1 września 2017 r. gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 3-letniemu.
• Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
Przeprowadzenie rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz określenie jej zasad należy do zadań gminy.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego jest przeprowadzana w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjmuje się do nich kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc wychowania przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, który określa
także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
• Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznej placówki wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w tej placówce, jej dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka. W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną publiczną placówkę wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Czas pracy tej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy na przykład przedszkola, do którego rodzice zgłosili dziecko.
• Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli musi być przeprowadzane dla wszystkich dzieci w kategoriach wiekowych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty, czyli dla dzieci w wieku 3–6 lat, a nie tylko dla wybranych czy wskazanych przez gminę.
• Dziecko w wieku 3 lat ma prawo uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Decyzję o przyjęciu do wybranego przedszkola wydaje komisja rekrutacyjna przedszkola, do którego rodzic zgłasza dziecko. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola ustala organizację pracy przedszkola, w tym odpowiada za tworzenie grup dzieci zbliżonych wiekowo.
• Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w tej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji (dotyczy to także rodziców dzieci 6-letnich). Przedszkole nie jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci 3-, 4- i 5-letnich.
• Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może narzucić przedszkolom, jakie oddziały mają zostać utworzone w poszczególnych placówkach, ani odmówić rodzicom złożenia wniosków czy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
• Burmistrz, jako organ prowadzący publiczne przedszkola, powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w tym w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA W REKRUTACJI
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna – w terminie 5 dni od dnia złożenia tego wniosku – sporządza uzasadnienie, które powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
• W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W ciągu kolejnych 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć wniesione odwołanie.
• Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
• Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizacji i przebiegu rekrutacji rodzice powinni zwracać się do właściwego urzędu gminy lub miasta.
• Sieć publicznych przedszkoli ustala rada gminy. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
• Dzieci mogą chodzić do przedszkola, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Nauczanie, wychowanie i opieka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej organizowane są na takich samych zasadach jak w przedszkolach, czyli zgodnie z ramowym statutem przedszkola (dotyczy to także możliwości zapewnienia opieki w wymiarze dłuższym niż 5 godzin dziennie).
• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.
• W organizacji przedszkola nie są przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tak zwanych placówek nieferyjnych.
• Ze względów organizacyjnych w okresie wakacyjnym gmina może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli lub innych placówek wychowania przedszkolnego pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.
ZADANIA GMINY
• Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a taką
potrzebą jest między innymi organizacja wychowania przedszkolnego, należy do zadań
własnych gminy1.
• Gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
dla wszystkich uprawnionych dzieci.
• Niezapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego dzieciom mającym do tego prawo jest naruszeniem przepisów prawa. Z ramienia państwa kontrolę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności sprawuje właściwy wojewoda. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego2 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) rodzice mogą złożyć do właściwego wojewody skargę dotyczącą działalności rady gminy.
• Sieć publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinna zapewniać wszystkim uprawnionym dzieciom, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Gminy mają także możliwość skorzystania z zasobów, którymi dysponują przedszkola niepubliczne. W takiej sytuacji opłaty ponoszone przez rodziców są takie same jak w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
• Droga dziecka 5-letniego oraz spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do placówki wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km.Jeżeli droga dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dziecka 5-letniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice3.
• Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty4 przywracają kontrolę kuratorów oświaty nad działaniami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania sieci szkół i przedszkoli.
• Kurator oświaty ocenia, czy projektowana sieć przedszkoli zapewni wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, obowiązanym do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, możliwość spełniania tego obowiązku, zaś dzieciom 5-letnim, 4-letnim, a od 1 września 2017 r. – także 3-letnim – zagwarantowanie miejsca realizowania wychowania przedszkolnego.

źródło;  MEN

 admin.Bogusia Woźniczka      26.02.2016r