Koncepcja Przedszkola

Uchwała nr VIII Rady Pedagogicznej PP7  z dnia 30.08.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji koncepcji pracy przedszkola.

 

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 7

W GŁOGOWIE

NA LATA 2016-2018

 

Misja Przedszkola

 • Przedszkole naszym drugim domem.
 • Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.
 • Nasze Przedszkole uczy, wspiera i rozwija.

Wizja Przedszkola

 1. Przedszkole stwarza naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju w miarę ich potrzeb i możliwości.
 1. Wspieramy wszelkie działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności, kreujemy postawy twórcze.
 1. Rozbudzamy wiarę we własne siły i możliwości oraz zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 1. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 1. Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków ucząc właściwych zachowań w otaczającym ich świecie.
 1. Współpracując z rodzicami uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania.
 1. Dążymy do celu aby wychowanek naszego przedszkola wyrósł na aktywnego człowieka, uwrażliwionego na piękno otaczającego go świata, mogącego bezpiecznie poruszać się po rozmaitych jego ścieżkach.

CELE  PRACY  PRZEDSZKOLA

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji  dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcję opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 1. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe.
 1. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 1. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 1. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 2. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w grach i zabawach sportowych.
 3. Wykorzystanie  literatury, jako motywacji  do  doskonalenia własnych umiejętności poszerzania wiedzy i kształtowania otwartej postawy wobec ludzi
 4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 5. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 6. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 7. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

CELE  SZCZEGÓŁOWE  KONCEPCJI  PRACY PRZEDSZKOLA:

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju aktywności twórczej.

 1. Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy przedszkola poprzez  systematyczne podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
 2. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby a ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi jak i z rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.
 3. Odkrywania w dzieciach ich zdolności , stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.
 4. Inspirowanie aktywnej postawy ekologicznej dzieci i rodziców poprzez wzbogacanie dziecięcej wiedzy o środowisku przyrodniczym i budzenie poczucia odpowiedzialności za otaczający świat.
 5. Nauczyciele wspierają dzieci i umożliwiają im ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając jednocześnie do ich realizacji.
 6. Nauczyciele są partnerami dzieci w zabawach, grach i swobodnych rozmowach.
 7. Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
 8. Dbać o to, aby personel chętnie przystępował do pracy i był zadowolony z dobrze spełnionego obowiązku.
 9. Stale wzbogacać bazę przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedialne.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

 1. Systematyczne aktualizowanie strony internetowej przedszkola prezentującej efekty dokonań i plany przyszłościowe. Strona internetowa dostarczy informacji o naszej działalności zainteresowanym i rodzicom oraz umożliwi wymianę doświadczeń dla nauczycieli przedszkoli.
 2. Redagowanie przedszkolnej gazetki. Zamieszczanie relacji z aktualnych wydarzeń, artykułów dotyczących min. Pedagogizacji rodziców.
 3. Współpraca z lokalnymi mediami w celu rozpowszechniania dokonań naszego przedszkola w środowisku.

PRIORYTETY

 1. Przedszkole instytucją bezpieczna i przyjazną dziecku, zapewniającą optymalne warunki do wszechstronnego  i indywidualnego  rozwoju każdego dziecka, zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi oraz zainteresowaniami.
 2. Placówka nastawiona na bardzo dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz wyposażenie go w wartości moralne zaczerpnięte  z literatury, historii, tradycji i kultury regionu, świadome tożsamości przynależności narodowej.
 3. Przedszkole promujące osiągnięcia dzieci w środowisku oraz współpracujące z rodzicami i lokalną społecznością w działaniach na rzecz edukacji małego dziecka.

WYCHOWANEK

 1. Zna swoje prawa i obowiązki
 2. Czuje się bezpiecznie – zna i rozumie zasady i normy zachowania i współżycia społecznego.
 3. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 4. Jest  ciekawy poznawczo i aktywny twórczo – rozwija swoje zainteresowania i talenty,
 5.  Przejawia umiejętności dobrego i skutecznego kontaktowania się z innymi ludźmi.
 6. Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
 7. Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem.
 8. Zna swoją tożsamość regionalną i narodową – ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 9. Ma bogatą wiedzę o środowisku, zasobach i ich ochronie.

NAUCZYCIEL

 1. Zaangażowany w pracę przedszkola.
 2. Jest aktywny i twórczy.
 3. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
 4. Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.
 5. Doskonali, podnosi kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i wzbogaca warsztat pracy.
 6. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 7. Stosuje nowoczesne metody pracy.
 8. Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 9. Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.
 10. Współdziała z zespołem.
 11. Prowadzi obserwację dzieci.

RODZIC

 1. Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
 2. Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.
 3. Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.
 4. Jest partnerem w tworzeniu klimatu i działalności dydaktycznej.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
 3. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 4. Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 5. Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 6. Informacje o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIEĆ DZIECI

 1. Prowadzenie diagnozy wstępnej.
 2. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju.
 3. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej.
 4. Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy.
 5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu. Dokumentowanie wyników obserwacji.
 6. Prowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
 7. Arkusz gotowości szkolnej.

BADANIE  OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE

 1. Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 2. Teczek prac i innych dokumentów.
 3. Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka.
 4. Albumów, gazetki przedszkolnej.
 5. Materiałów  reportażowych (zdjęcia , filmy).
 6. Rozmów.
 7. Strony internetowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.
 2. Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej.
 3. Włączenie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
 4. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 5. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
 6. Profesjonalna pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowawczym: pedagogizacja, umożliwienie kontaktów z poradnią, psychologiem i innymi specjalistami.
 7. Indywidualizacja i unikanie stereotypów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, stosowanie mediacji, negocjacji w sytuacjach konfliktowych.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
 2. Współpraca z poradnia psychologiczno – pedagogiczną, szkołą podstawową, mok, MBP, policją, straż pożarną, władzami samorządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego dziecka.
 3. Włączenie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.
 4. Akcje charytatywne na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia.
 5. Dbanie o dobrą opinie przedszkola w środowisku lokalnym.
 6. Upowszechnianie informacji o placówce w środowisku.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 2. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w statucie.
 3. Koncepcja pracy przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora i Rady Rodziców
 5. Szczegółowe zadania pracy przedszkola zawarte są w rocznym planie pracy.

 

 

Dodaj komentarz