Rekrutacja

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

ZPM 17.2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu_rekrutacyjnym PP

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców dzieci które kontynuują wychowanie przedszkolne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 7
z siedzibą w Głogowie, ul. Moniuszki 4a, 67-200 Głogów, adres e-mail:
pp7@www.glogow.pl tel. 76 834 11 27

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@odoplus.pl
pod numerem telefonu  533-80-70-40 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j.) w celu złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w art. 160 ustawy prawo oświatowe,  z którego wynika że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres edukacji dziecka w placówce oświatowej

Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Przedszkola Publicznego nr 7 w  Głogowie, oraz podmioty zewnętrzne takie jak firma informatyczna w celu zabezpieczenia danych komputerowych, firma dostarczająca oprogramowanie kadrowo-płacowe służące do rozliczeń,  z którymi przedszkole ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych osobowych wymagane przepisami prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz  prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego.